Έλεγχος Ποιότητας

Η ποιότητα των υπηρεσιών και της εκπαίδευσης στο Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών - ICPS ελέγχεται και διασφαλίζεται μέσα από διαδικασίες τεσσάρων επιπέδων, σε μια προσπάθεια να παρέχουμε στους σπουδαστές μας μια εμπειρία εκπαίδευσης διεθνών προτύπων και επιπέδου.
 

Επίπεδο Πρώτο

Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου

 
Στο Κολλέγιο εργάζονται επιστήμονες/ακαδημαϊκοί με μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό και την παράδοση προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου και έχουν ως αντικείμενο την εποπτεία και αξιολόγηση των προγραμμάτων σε εβδομαδιαία βάση, έναντι των προβλεπομένων από τα προγράμματα σπουδών και από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η εποπτεία και ο έλεγχος γίνονται τόσο με προγραμματισμένες όσο και με τυχαίες επισκέψεις στις ομάδες εκπαίδευσης, με τακτική ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από τους σπουδαστές σε επίσημη και ανεπίσημη μορφή, αλλά και με προγραμματισμένη ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές/καθηγητές των προγραμμάτων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους συγκεντρώνονται πληροφορίες/προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές άλλων ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αναλύονται και λαμβάνονται υπ΄όψιν στο σχεδιασμό παρεμβάσεων που πραγματοποιεί η διοίκηση του ιδρύματος τόσο για την επίλυση πιθανών προβλημάτων, όσο και για τον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων.
 

Επίπεδο Δεύτερο

External Examiners

 
Κάθε πρόγραμμα που προσφέρεται σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού έχει, επιπλέον, του εσωτερικού ελέγχου (δείτε παραπάνω) και του ελέγχου από τα εκάστοτε συνεργαζόμενα Τμήματα των ξένων ιδρυμάτων (π.χ. Σχολή Ψυχολογίας του UCLan), επίβλεψη της ακαδημαϊκής ποιότητας από ανεξάρτητους Εξωτερικούς Εξεταστές (External Examiners) άλλων Πανεπιστημίων. Ο ρόλος τους είναι να ελέγξουν την ακαδημαϊκή εργασία, αλλά και την εμπειρία φοίτησης των σπουδαστών, την εξέλιξη του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και τις διαδικασίες των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι το επίπεδο σπουδών στο Κολλέγιο είναι αντίστοιχο ίδιων ή παρεμφερών Πανεπιστημιακών προγραμμάτων του εξωτερικού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τους παρουσιάζονται κάθε έτος μέσω μιας επίσημης αναφοράς, τόσο προς το Κολλέγιο όσο και προς τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Τα στοιχεία της αναφοράς αυτής λαμβάνονται υπ΄ όψιν στον ανασχεδιασμό προγραμμάτων και διαδικασιών, αλλά και στην ενίσχυση βέλτιστων πρακτικών. External Examiners του ICPS έως σήμερα έχουν υπάρξει πασίγνωστοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από Πανεπιστήμια της Βρετανίας.
 

Επίπεδο Τρίτο

Τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπ/μιων

   
Κάθε Πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μια ανεξάρτητη ομάδα - τμήμα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών και της εκπαίδευσης. Τα Τμήματα αυτά λειτουργούν με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου, ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία και τις διαδικασίες κάθε Σχολής, αλλά και του συνεργαζόμενου Κολλεγίου στο εξωτερικό (π.χ. ICPS στην Αθήνα), αναλύουν σε ετήσια βάση τις αναφορές για τη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών αλλά και τις ανατροφοδοτήσεις των φοιτητών, συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις για τη συνεργασία των Σχολών του εκάστοτε Πανεπιστημίου με άλλα ιδρύματα και φέρουν δικαιοδοσία παρέμβασης στις συνεργασίες αυτές ή ακόμα και διακοπής τους, εφόσον δεν πληρούνται όροι και κριτήρια ποιότητας. Το ICPS ελέγχεται σε ετήσια βάση από το Academic Quality and Standards Unit του University of Central Lancashire και το Quality Enhancement Office του University of Strathclyde.
 

Επίπεδο Τέταρτο

Κρατικές Υπηρεσίες Ελέγχου & Αδειοδότησης

          
Το Κολλέγιο είναι από τα πρώτα ιδιωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα που ελέγχθηκαν από το γνωστό φορέα ελέγχου ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, "Quality Assurance Agency". To QAA ελέγχει τα Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επισκέπτεται και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης είναι εντός του πλαισίου συνεργασίας, αλλά και αντίστοιχες της ποιότητας και του επιπέδου που προσφέρονται στη βάση του Πανεπιστημίου. Το QAA, επιπλέον, συνεργάζεται στενά με τα Τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας που αναφέρθηκαν στο Τρίτο Επίπεδο, προκειμένου να έχει συνεχή πληροφόρηση για την εξέλιξη της κάθε συνεργασίας.  Επιπλέον, το ICPS, όπως προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία, έχει ελεγχθεί και αδειοδοτηθεί ως Κολλέγιο (Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ - πλέον ΕΟΠΠΕΠ) και από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Εγγραφείτε στο Newsletter μας

php74